Register Now // Clàraich an-dràsta Child Details Parental Responsibility Emergency Contacts Medical Info Other Details Consents Terms of Service View T&C's
img

Òganan Dhùn Èideann

 139 Bonnington Road

Tha Clàradh Àitichean aig Òganan Dhùn Èideann Fosgailte

Mòran taing son ùidh a nochdadh ann an Òganan Dhùn Èideann. Bhiomaid air leth toilichte a bhruidhinn ribh mu chlàradh ur pàiste agus a bhith gur stiùireadh tron phròiseas.  Bidh agaibh ri foirm air loidhne a lìonadh a-steach agus a chlàradh. Nuair a bhios sibh air a chur, 's urrainn dhuibh logadh a-steach don chunntas Cheqdin agaibh, agus chì sibh an inbhe a tha ur tagradh air a ruigsinn.

Thathas a' dùileachadh gun toir sibh seachad am fiosrachadh air ur pàiste a th' air a chomharrachadh le rionnaig (*).  Mur lìon sibh na h-earranan èigneachail siud gu h-iomlan, dh'fhaoidte gum bi dàil ann air an tagradh agaibh.

Ma dh'fheumas sibh tuilleadh fiosrachaidh no ma bhios ceist sam bith agaibh, leigibh fios thugainn gun chàird.

Registration Open for Òganan Dhùn Èideann

Thank you for your interest in Òganan Dhùn Èideann. We would be delighted to discuss your child’s registration and lead you through the admissions process. Please complete and submit our online registration form. Once your registration is submitted, you can log in to your Cheqdin account to track status.

When completing this form, you will be expected to provide your child’s details and any information marked as mandatory by an asterisk (*). If you do not complete the required sections in full, it may delay your application.

If you have any questions or would like any more information, please do not hesitate to contact us. 

Powered by

Cheqdin